divendres, 20 de febrer del 2009

Proposta per potenciar els serveis tècnics comarcals

Des del nostre grup al Consell Comarcal de l’Alt Urgell es proposa que s’iniciïn els tràmits administratius pertinents per a la convocatòria i contractació d’un Enginyer de Camins, Canals i Ports. Aquesta proposta té com a principal objectiu potenciar els serveis tècnics comarcals per a millorar la planificació d’infraestructures i equipaments i, al mateix temps, donar suport i assessorament tècnic als municipis petits.

Actualment, el Consell Comarcal no compta amb un Enginyer de Camins, Canals i Ports per a donar suport a la redacció de projectes als municipis de l’Alt Urgell, així com, per la redacció dels propis projectes. També es destaca que l’Alt Urgell compta amb una gran quantitat de nuclis de població petits i distribuïts desigualment per arreu de la comarca i que, els municipis als que pertanyen, no disposen de recursos suficients per poder disposar d’uns equips tècnics suficients per atendre les seves necessitats.

Un dels objectius principals dels Consells Comarcals ha de ser el de donar tot el suport tècnic necessari als seus Ajuntaments per tal de facilitar la gestió del dia a dia i, a la vegada, ajudar a la planificació i elaboració de projectes per a la millora dels equipaments i infraestructures municipals.

Cal tenir en compte que la major part dels Ajuntaments no es poden permetre afrontar tot sols els costos econòmics que suposaria la contractació d’un Enginyer per a l’elaboració dels seus projectes.

A més, la situació de crisi econòmica actual facilitaria la contractació d’un professional d’aquestes característiques a un cost raonable per les possibilitats pressupostàries del Consell.

Les funcions dels enginyers de camins són molt àmplies i se centren, entre d’altres, en la concepció i realització de projectes de carreteres, ponts, preses, aeroports, dics, clavegueram, abastiment d’aigües, depuradores, instal·lacions urbanes, assessoria urbanística i mediambiental, carrers, ferrocarrils, xarxes de canonades, aparcaments, instal·lacions i treballs hidràulics i la planificació del transport.

Altres de les competències principals d’aquests Enginyers són la de redactar plans directors d’ordenació, plans parcials, estudis de detall, plans d’ordenació urbana, estudis de reparcel·lació, plans especials, projectes d’expropiacions, normes subsidiàries i complementàries de planejament i altres.

Cal recordar que fa alguns anys el Consell ja va disposar del serveis d’un enginyer, amb bons resultats pels ajuntaments i pel propi Consell.

És necessari millorar la planificació territorial de la comarca i decidir quines infraestructures i equipaments volem pel futur. Això només és possible amb un augment els recursos tècnics per donar més i millors serveis als alcaldes i, al mateix temps, disminuir les despeses supèrflues.