dilluns, 26 d’octubre de 2009

Resposta del Síndic de Greuges de Catalunya

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha elaborat un informe que dóna la raó a la denúncia presentada per Progrés al mes de gener referent a l’accés a la informació, a les còpies i a la data de les convocatòries de les sessions.

L’informe també destaca que “l’Alcalde ha de tenir la voluntat efectiva de facilitar les tasques als regidors amb l’accés a la informació”.


El grup municipal del PSC-Progrés vol donar a conèixer la resposta del Síndic de Greuges de Catalunya a la denúncia presentada pel grup municipal el gener del 2009. La resolució del Síndic repassa i recolza les diferents demandes de Progrés i constata que cal vetllar per tal que tots els regidors del consistori puguin desenvolupar les seves tasques municipals amb plenes garanties. També, que s’ha de respectar l’accés a la informació i a la legalitat vigent en aquesta matèria.


Després d’estudiar la resolució, Progrés exigeix a l’alcalde Batalla, i a tot l’equip de govern, que compleixi la resolució del Síndic, facilitant l’accés a la informació als membres del consistori en el temps i forma que recull la normativa vigent. Així, es donaria compliment a les demandes i múltiples denúncies públiques realitzades per tots els grups de la oposició durant la present legislatura.


Des del grup municipal es lamenta que l’Ajuntament ha tardat més de sis mesos a contestar les peticions del Síndic tot i la insistència de Progrés i del mateix Síndic. No obstant això, deu mesos més tard, s’ha pogut obtenir una resposta de la institució de la Sindicatura. A continuació es detallen textualment alguns dels fragments més importants de la resolució del Síndic:


Sobre les convocatòries de les sessions ordinàries del plenaris:

“Els dies de la convocatòria compten a partir de l’endemà en que es fa la convocatòria, sense tenir en compte els festius i deixant transcórrer de forma sencera el dia de la sessió...” i “...en conseqüència hi ha d’haver dos dies sencers laborables per a fer les oportunes consultes”. Progrés assenyalava que no hi havia cap dia hàbil.


Sobre la documentació suficient pels regidors:

“...la informació ha de ser prou clara i complerta...” Progrés lamentava que els expedients estaven incomplerts i sense temps per consultar-los.


Sobre la còpia dels documents:

“...l’accés a la informació municipals documental, implica el dret del regidor a obtenir còpia”. Progrés no podia obtenir còpia en nombroses ocasions.


Sobre la resposta a les demandes escrites:

“l’Alcalde i l’equip de govern han de tenir la voluntat efectiva de facilitar les tasques dels regidors”. Progrés denunciava que hi havia una actitud obstruccionista i de manca de transparència de la informació.


Esperem un canvi d’actitud de l’alcalde Batalla per tal de complir d’una vegada amb la legalitat vigent i amb les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya. A més, no és normal que l’equip de govern tardi més de sis mesos a contestar els requeriments del Síndic.

divendres, 9 d’octubre de 2009

Progrés proposa sol•licitar a l’ACA que inclogui la nova depuradora al pressupost del 2010

Aprovada la iniciativa de plenari del PSC-Progrés del Consell Comarcal per la unanimitat dels grups. L’acord es farà arribar a l’Agència Catalana de l’Aigua.

També es reitera la necessitat i urgència d’aquesta nova infraestructura, de més de 6 milions d’euros, degut a que l’actual és petita i està obsoleta.


El grup comarcal del PSC-Progrés al Consell Comarcal de l’Alt Urgell va presentar una proposta d’acord, durant el plenari d’ahir dijous, per reiterar a l’Agència Catalana de l’Aigua la necessitat i la urgència de la construcció de la nova estació depuradora de Montferrer (EDAR) i per tal que inclogui aquesta inversió als pressupostos de l’Agència pel 2010.


La proposta de Progrés es va incloure, com a punt d’urgència, a l’ordre del dia del plenari i va ser acceptada per la unanimitat dels grups del Consell. D’aquesta manera, durant els propers dies es farà arribar l’acord a l’Agència Catalana de l’Aigua com a administració responsable de l’obra.

La nova EDAR de Montferrer està inclosa dintre del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals i Urbanes del 2006-2008 (PSARU) i contempla una inversió de més de 6 milions d’euros. Aquest Programa de Sanejament (PSARU) és un instrument de la planificació hidrològica aprovat pel Govern de la Generalitat.

L’Estació Depuradora de Montferrer, propietat de l’ACA però gestionada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, s’encarrega de depurar les aigües residuals i de donar servei als municipis de la Seu d’Urgell, Montferrer i Castellbó, Alàs, Arfa i Ribera d’Urgellet.


Progrés recorda que porta més de dos anys instant i insistint al President del Consell de la necessitat de mobilitzar els recursos i esforços que faci falta per tal que es puguin iniciar les obres el més ràpid possible.


Segons el portaveu del grup comarcal del PSC-Progrés, Òscar Ordeig, “serà una de les inversions més importants dels últims anys per la nostra comarca i no la podem deixar escapar ni retardar més”.


Ordeig també comenta que “no ens cansarem de demanar al Sr. Fierro que treballi en aquesta direcció per tal que s’iniciïn les obres durant el 2010”.

dimarts, 6 d’octubre de 2009

Plenari del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Dia: dijous, 8 d'octubre de 2009

Hora: 20:00 h

Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Caràcter de la Sessió: Ordinari


ORDRE DEL DIA


1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors


COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI


2. Aprovació del Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a l'execució de dues obres de camins.


3. Aprovació del Conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua pel Reglament dels serveis públics de sanejament.


4. Aprovació del Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques pel Transport a la demanda de l'any 2009: Ratificació de Decret.


5. Ampliació del servei de transport a la demanda de la línia de Calbinyà- La Seu d'Urgell.


6. Declaració de BCIL del pou de gel d'Arfa (municipi de Ribera de l'Urgellet).


COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES


7. Aprovació del Contracte Programa DASC Serveis Socials 2009.


8. Aprovació del Conveni amb el Departament de Governació i Administracions Públiques per al programa de cooperació interadministrativa en matèria d'accions comunitàries: ratificació de Decret.


9. Denúncia del Conveni-Contracte amb la Creu Roja referent al teleassistència domiciliària: ratificació de Decret.


10. Delegació puntual de representant: ratificació de Decret.


11. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència.


12. Informes de Presidència.


13. Torn obert de paraules als alcaldes.


14. Precs i preguntes.

Pisos per a rics?

Encara que sembli impossible, CIU i ERC, van votar en contra de la nostra proposta que recollia establir un sistema de puntuacions per a l’adjudicació dels pisos de promoció pública que doni preferència a les famílies amb rendes baixes, famílies monoparentals, gent gran, joves, famílies nombroses, persones amb deficiència, etc.

És injust no donar puntuacions més altes a les rendes més baixes o a les situacions socials més desafavorides. D’aquesta manera, una persona empadronada a la Seu i amb una renda de 63.000 € a l’any tindrà exactament les mateixes possibilitats d’adquirir un habitatge que una altra amb uns ingressos precaris i amb possibles problemàtiques socials. On anirem a parar?

divendres, 2 d’octubre de 2009

Proposta per convocar el Consell Escolar Municipal

A part de la proposta presentada anteriorment, també es debatrà una altra iniciativa de Progrés per tal de convocar el Consell Escolar Municipal. És la que segueix a continuació:


Els regidors del grup municipal PSC-Progrés Jordi Mas, Joan Travé, Amàlia Sanz, Conxita Rabassa, Òscar Ordeig i Santi Mallol, presenten al plenari la següent proposta d’acord:


Atès que el Consell Escolar Municipal és un òrgan de reflexió i de debat del conjunt de la comunitat educativa de la Seu que s’hauria de convocar el Plenari, com a mínim, una vegada cada trimestre (segons les Bases reguladores aprovades definitivament el 27/12/08).


Atès que durant una sessió plenària, a instàncies del grup de Progrés, la regidora d’Educació es va comprometre a convocar el Consell Escolar Municipal abans de finalitzar el curs escolar passat, sense que s’arribés a convocar.


Atès que hi ha alguns temes importants i urgents que cal debatre entre la comunitat educativa, com per exemple les futures construccions del nou Institut o del nou CEIP la Valira


Atès que la construcció d’un nou institut no es pot plantejar sense la participació de la comunitat educativa i cal una reflexió profunda sobre les necessitats del municipi.


Atès que, tal i com contemplen les Bases reguladores del CEM, es pot constituir al seu si Comissions diverses, també caldria proposar al Consell Escolar la constitució de les Taules Mixtes de Planificació.


Proposem al Ple que acordi el següent:


1. Convocar el Consell Escolar Municipal abans de finalitzar el mes d’octubre.


2. Informar al mateix Consell en quin moment es troben els tràmits per a la construcció del nou CEIP la Valira i del nou Institut.


3. Proposar al Consell Escolar la constitució de les Taules Mixtes de Planificació.

dijous, 1 d’octubre de 2009

Proposta pels pisos de promoció pública

A continuació us detallo la proposta de Prgorés pel plenari del dilluns de la setmana que ve:

Els regidors del grup municipal PSC-Progrés Jordi Mas, Joan Travé, Amàlia Sanz, Conxita Rabassa, Òscar Ordeig i Santi Mallol, presenten al plenari la següent proposta d’acord:

Atès que el plenari de l’Ajuntament de la Seu va delegar a la Societat Municipal d’Habitatge i Urbanisme (HIULS) les competències per a la promoció i gestió de l’habitatge de promoció pública a la nostra ciutat.


Atès que la Societat HIULS ha aprovat unes bases amb els criteris d’adjudicació que serviran de referència per atorgar els 45 pisos de promoció pública en règim concertat que s’han de construir al nou sector de l’Horta del Vaira.


Atès que cal garantir el dret per accedir a un habitatge de promoció pública pensant amb les famílies que tenen condicions objectives més difícils per accedir als habitatges del mercat lliure.
Atès que és obligació de les administracions públiques garantir aquest dret.

Atès que és del tot antisocial i injust deixar única i exclusivament a la sort d’un sorteig la possibilitat d’accedir a un habitatge.
Atès que, per primera vegada en l’adjudicació d’habitatges protegits a la Seu, es vol exigir una paga i senyal del 3% del total de l’habitatge que suposarà un import d’entre 4.000 i 6.000 €.

Atès que és injust que les persones que superin els requisits mínims tinguin les mateixes possibilitats, sense donar puntuacions més altes a les rendes més baixes o a les situacions socials més desafavorides. D’aquesta manera, una persona empadronada a la Seu i amb una renda de 63.000 € a l’any tindrà exactament les mateixes possibilitats d’adquirir un habitatge que una altra amb uns ingressos precaris i amb possibles problemàtiques socials.


Proposem al Ple que acordi el següent:


1. Traslladar al Consell d’Administració de HIULS la voluntat d’aquest plenari d’incloure un sistema de puntuació en les bases d’adjudicació dels pisos de promoció pública de l’Horta del Valira per tal d’afavorir a les persones o famílies amb menys ingressos i amb situacions que cal una discriminació positiva.


2. Incloure, entre d’altres, els següents aspectes:


a. Elaborar un sistema de puntuació que doni més punts i preferència a les famílies amb rendes baixes, famílies monoparentals, gent gran, joves, famílies nombroses, persones amb deficiència, etc.


b. No exigir cap paga i senyal fins al moment de l’entrega dels pisos.