divendres, 2 d’octubre del 2009

Proposta per convocar el Consell Escolar Municipal

A part de la proposta presentada anteriorment, també es debatrà una altra iniciativa de Progrés per tal de convocar el Consell Escolar Municipal. És la que segueix a continuació:


Els regidors del grup municipal PSC-Progrés Jordi Mas, Joan Travé, Amàlia Sanz, Conxita Rabassa, Òscar Ordeig i Santi Mallol, presenten al plenari la següent proposta d’acord:


Atès que el Consell Escolar Municipal és un òrgan de reflexió i de debat del conjunt de la comunitat educativa de la Seu que s’hauria de convocar el Plenari, com a mínim, una vegada cada trimestre (segons les Bases reguladores aprovades definitivament el 27/12/08).


Atès que durant una sessió plenària, a instàncies del grup de Progrés, la regidora d’Educació es va comprometre a convocar el Consell Escolar Municipal abans de finalitzar el curs escolar passat, sense que s’arribés a convocar.


Atès que hi ha alguns temes importants i urgents que cal debatre entre la comunitat educativa, com per exemple les futures construccions del nou Institut o del nou CEIP la Valira


Atès que la construcció d’un nou institut no es pot plantejar sense la participació de la comunitat educativa i cal una reflexió profunda sobre les necessitats del municipi.


Atès que, tal i com contemplen les Bases reguladores del CEM, es pot constituir al seu si Comissions diverses, també caldria proposar al Consell Escolar la constitució de les Taules Mixtes de Planificació.


Proposem al Ple que acordi el següent:


1. Convocar el Consell Escolar Municipal abans de finalitzar el mes d’octubre.


2. Informar al mateix Consell en quin moment es troben els tràmits per a la construcció del nou CEIP la Valira i del nou Institut.


3. Proposar al Consell Escolar la constitució de les Taules Mixtes de Planificació.