dimarts, 6 d’octubre del 2009

Plenari del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Dia: dijous, 8 d'octubre de 2009

Hora: 20:00 h

Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Caràcter de la Sessió: Ordinari


ORDRE DEL DIA


1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors


COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI


2. Aprovació del Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a l'execució de dues obres de camins.


3. Aprovació del Conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua pel Reglament dels serveis públics de sanejament.


4. Aprovació del Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques pel Transport a la demanda de l'any 2009: Ratificació de Decret.


5. Ampliació del servei de transport a la demanda de la línia de Calbinyà- La Seu d'Urgell.


6. Declaració de BCIL del pou de gel d'Arfa (municipi de Ribera de l'Urgellet).


COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES


7. Aprovació del Contracte Programa DASC Serveis Socials 2009.


8. Aprovació del Conveni amb el Departament de Governació i Administracions Públiques per al programa de cooperació interadministrativa en matèria d'accions comunitàries: ratificació de Decret.


9. Denúncia del Conveni-Contracte amb la Creu Roja referent al teleassistència domiciliària: ratificació de Decret.


10. Delegació puntual de representant: ratificació de Decret.


11. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència.


12. Informes de Presidència.


13. Torn obert de paraules als alcaldes.


14. Precs i preguntes.