dijous, 1 d’octubre del 2009

Proposta pels pisos de promoció pública

A continuació us detallo la proposta de Prgorés pel plenari del dilluns de la setmana que ve:

Els regidors del grup municipal PSC-Progrés Jordi Mas, Joan Travé, Amàlia Sanz, Conxita Rabassa, Òscar Ordeig i Santi Mallol, presenten al plenari la següent proposta d’acord:

Atès que el plenari de l’Ajuntament de la Seu va delegar a la Societat Municipal d’Habitatge i Urbanisme (HIULS) les competències per a la promoció i gestió de l’habitatge de promoció pública a la nostra ciutat.


Atès que la Societat HIULS ha aprovat unes bases amb els criteris d’adjudicació que serviran de referència per atorgar els 45 pisos de promoció pública en règim concertat que s’han de construir al nou sector de l’Horta del Vaira.


Atès que cal garantir el dret per accedir a un habitatge de promoció pública pensant amb les famílies que tenen condicions objectives més difícils per accedir als habitatges del mercat lliure.
Atès que és obligació de les administracions públiques garantir aquest dret.

Atès que és del tot antisocial i injust deixar única i exclusivament a la sort d’un sorteig la possibilitat d’accedir a un habitatge.
Atès que, per primera vegada en l’adjudicació d’habitatges protegits a la Seu, es vol exigir una paga i senyal del 3% del total de l’habitatge que suposarà un import d’entre 4.000 i 6.000 €.

Atès que és injust que les persones que superin els requisits mínims tinguin les mateixes possibilitats, sense donar puntuacions més altes a les rendes més baixes o a les situacions socials més desafavorides. D’aquesta manera, una persona empadronada a la Seu i amb una renda de 63.000 € a l’any tindrà exactament les mateixes possibilitats d’adquirir un habitatge que una altra amb uns ingressos precaris i amb possibles problemàtiques socials.


Proposem al Ple que acordi el següent:


1. Traslladar al Consell d’Administració de HIULS la voluntat d’aquest plenari d’incloure un sistema de puntuació en les bases d’adjudicació dels pisos de promoció pública de l’Horta del Valira per tal d’afavorir a les persones o famílies amb menys ingressos i amb situacions que cal una discriminació positiva.


2. Incloure, entre d’altres, els següents aspectes:


a. Elaborar un sistema de puntuació que doni més punts i preferència a les famílies amb rendes baixes, famílies monoparentals, gent gran, joves, famílies nombroses, persones amb deficiència, etc.


b. No exigir cap paga i senyal fins al moment de l’entrega dels pisos.