dijous, 18 de desembre del 2008

Augmentar impostos en temps de crisi

Durant el plenari de l’Ajuntament de la Seu del dia 3 de novembre es varen aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2009 amb els vots en contra del nostre grup atorgant un termini de 30 dies hàbils per presentar-hi al·legacions. Essent coherents amb el nostre vot contrari per l’augment de la pràctica totalitat dels impostos i taxes municipals el grup del PSC-Progrés hi ha presentat al·legacions que s’hauran de sotmetre votació abans de final d’any.

Quasi tots els ajuntament i ciutadans del país coincideixen a destacar que l’adversa i excepcional situació econòmica que estem vivint requereix la congelació de la major part dels impostos i taxes municipals per tal de no augmentar més la pressió fiscal a les famílies i empreses d’arreu. De totes maneres, pel què sembla, aquesta no és la tendència que se segueix a la nostra ciutat.

Si tenim en compte l’estat de les finances municipals cal destacar que, en primer lloc, els que provenen del l’Impost de Bens immobles (IBI) han augmentat un 45% en els últims cinc anys mentre que la inflació només ho ha fet un 20%. Això significa que l’Ajuntament ha passat d’ingressar 1,9 a 2,8 milions d’euros per aquest concepte en l’últim quinquenni.

Per altra banda, les aportacions de l’Estat i la Generalitat han augmentat un 46% i un 76% respectivament durant els últims cinc anys, mentre que la inflació només ho ha fet un 20%. Això significa que l’Ajuntament ha passat de 1,8 a 3 milions d’euros en ingressos provinents de l’Estat i la Generalitat en els darrers cinc anys.

A més a més, hem de tenir en compte que, el dia 28 de novembre, el Consell de Ministres va aprovar un Decret Llei amb l’objectiu de crear un fons especial de diners pels ajuntaments amb la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi econòmica a través del foment de les obres públiques i amb una dotació de 8.000 milions d’euros. D’aquests diners, l’Ajuntament de la Seu rebrà prop de 2,3 milions d’euros que no estaven previstos al pressupost. En el moment de l’aprovació de les ordenances fiscals l’Ajuntament no coneixia aquesta línia de subvenció del Govern de l’Estat que suposarà un ingrés extraordinari de 2,3 milions d’euros. Per tant, aquest ingrés extraordinari facilita d’una manera important la nostra proposta de congelació d’impostos.

Un altre aspecte a destacar és el fet que l’índex de Preus al Consum (IPC) a 30 de novembre era del 2,4% amb previsions de continuar descendint durant el mes de desembre tot acostant-se al 2%. Això suposarà un augment dels impostos de l’Ajuntament de quasi el doble de la inflació ja que la pujada que va aprovar l’equip de govern era del 4,5%. Els experts avancen que, fins i tot, podríem entrar en un període de baixada de preus o de deflació durant l’any 2009 que accentuaria, encara més, aquesta pujada dels tributs locals.

La mesura de congelar impostos no és nova sinó que ja s’havia aplicat en altres exercicis fiscals com els del 1994, 1997 i 2002, amb governs de Progrés, i amb una situació econòmica molt més favorable que l’actual.

No fa falta ser un expert per veure que cal incentivar el sector de la construcció per tal de compensar la crisi actual a través d’una disminució del tipus vigent el qual es troba al màxim que permet la normativa. Aquesta reducció proposada pel nostre grup és del 25% (del 4% al 3%) de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) ja que aquest es troba al màxim que permet la normativa vigent.

També demanem un canvi en la classificació de categories de carrers aprovada per l’Ajuntament per a calcular l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) ja que és arbitraria i sense un criteri objectiu que justifiqui el mètode emprat. Aquesta nova classificació no està justificada ni per la productivitat ni per la ubicació de les seves empreses i suposa una clara penalització d’unes empreses respecte de les altres. En alguns casos, es podria arribar a doblar la quota a pagar al 2009 respecte la del 2008.

Tanmateix, aquest augment d’impostos té deficiències de forma ja que si tenim en compte la Llei 51/2002, de 27 de desembre, d’Hisendes Locals és preceptiu l’existència d’un estudi econòmic que justifiqui qualsevol augment de les taxes i preus públics, el qual tampoc s’ha elaborat. En el plenari del dia 3 de novembre no constava a l’expedient de modificació de les ordenances cap estudi econòmic que justifiqués els augments i modificacions que es varen acordar fet que podria suposar la nul·litat de ple dret dels acords que es varen prendre.

Per últim, també es sol·licita la reducció d’un 25% les quotes mensuals de les Llars d’Infants Municipals i de l’Escola Municipal de Música. Actualment, l’Ajuntament rep una subvenció important de la Generalitat de Catalunya per a l’Escola de Música la qual s’hauria de destinar, com a mínim el 50% d’aquesta subvenció, per reduir proporcionalment les quotes vigents.

dimarts, 2 de desembre del 2008

El nou Fons d’Inversió Local contra la crisi

L’anunci sobre el decret llei aprovat durant el Consell de Ministres del passat dia 28 de novembre no ha deixat a ningú indiferent. Des del mateix President de l’Estat fins a la immensa majoria dels alcaldes i alcaldesses dels municipis d’arreu del territori han coincidit en qualificar la mesura com a pertinent, generosa i sense precedents. Dintre del Pla per a l’Estímul de l’Economia i l’Ocupació es crea un fons extraordinari d’inversió pública pels ajuntaments i altres entitats amb una dotació de més d’11.000 milions d’euros. D’aquests, es calcula que, una part molt important, uns 1.200 milions d’euros, podran finançar obres públiques dels municipis catalans.

En total, amb aquesta injecció de diners es pretén crear uns 300.000 llocs de treball a tot l’Estat, sobretot, en els sectors més estratègics de l’economia. Per fer-ho, s’incentiven especialment els projectes de recerca, desenvolupament i innovació amb la finalitat d’obtenir una indústria que atorgui un paper destacat al coneixement i al valor afegit dels seus productes i serveis.

Sense cap mena de dubte, aquesta és una mesura valenta, hàbil i incisiva, tant per la quantitat de diners aportada com pel fet que els ajuntaments en són els canalitzadors i principals protagonistes. Amb aquesta decisió es posen de relleu, una vegada més, la vocació municipalista i les polítiques de proximitat del govern de l’Estat; el qual ha iniciat un nou camí en les relacions entre les administracions.

Aquestes noves línies de subvencions només podran finançar obra pública de nova planificació, que generi ocupació i amb aportacions del 100% sobre el cost total. Rebent el 70% d’aquests diners en el moment d’adjudicar el projecte de les obres i el 30% restant al finalitzar-les. En cap cas, aquests diners serviran per a reduir el deute o finançar obres que ja s’estan executant en els diferents municipis ja que aquestes actuacions ja han de comptar amb el finançament necessari. Per tal d’agilitzar el procediment administratiu de la contractació i complir amb els terminis establerts s’haurà de tramitar la modalitat d’urgència prevista per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Les obres que es sol·licitin seran de fins a 5 milions d’euros i s’hauran de licitar, com a màxim, un mes després de la resolució de la subvenció. Les actuacions podran ser des de la rehabilitació i millora d’espais públics, equipaments socials, sanitaris, educatius, culturals, esportius, infraestructures de xarxa viària, de sanejament, d’enllumenat, de telecomunicacions i altres. També es poden acollir al programa les actuacions de conservació de patrimoni municipal i històric, de xarxa d’abastament d’aigua, de promoció de turisme o de mobilitat sostenible, entre d’altres.

Aquesta iniciativa, molt ben rebuda per la pràctica totalitat de la comunitat política, denota una canvi de model de finançament entre les diferents administracions apostant d’un manera clara i inequívoca pels ajuntaments com a principals elements vertebradors del territori i dels seus ciutadans. Atenent, en part, una de les principals reivindicacions dels ajuntaments i participant més activament en les polítiques públiques amb un paper protagonista i destacat.

Pel què fa a les aportacions que rebrà cada municipi, val a dir que oscil·laran entorn els 177 € per habitant. Per tant, a una ciutat com la Seu d’Urgell, d’uns 13.000 habitants, li pertoquen uns 2,3 milions d’euros. Una quantitat de diners que s’hauran d’invertir en actuacions iniciades al 2009 i acabades abans de finalitzar el primer trimestre de 2010.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de projectes amb les característiques tècniques i pressupostàries de les actuacions i l‘acta de l’acord del plenari de l’Ajuntament. Cal tenir en compte que les obres sol·licitades no poden estar previstes al pressupost del 2009 ni estar cofinançades per cap altra administració ja que l’objectiu del programa és generar noves inversions públiques extraordinàries.

Degut a la importància de la mesura i a la necessitat d’actuar amb celeritat (es poden presentar les sol·licituds fins al 24 de gener de 2009) el grup del PSC-Progrés a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja ha demanat la celebració d’un plenari extraordinari per acordar les actuacions que s’han d’incloure en aquesta nova línia de subvencions. Tal i com contempla la normativa de règim local l’alcalde ha de convocar un plenari, en un termini de 15 dies, per tal de debatre entorn de les inversions que seran prioritàries i que compleixin els requisits que ha fixat el Ministeri d’Administracions Públiques.

De ben segur que, davant de la situació econòmica que estem patint, aquesta iniciativa ajudarà als ajuntaments, empreses i treballadors a amortiguar les conseqüències i permetrà afrontar el futur amb més garanties d’èxit. De totes maneres, tot i aquestes mesures de caràcter extraordinari, caldrà continuar treballant de valent per tal d’implantar un nou model de finançament local més just i solidari per a tots els ajuntaments.