dijous, 18 de desembre de 2008

Augmentar impostos en temps de crisi

Durant el plenari de l’Ajuntament de la Seu del dia 3 de novembre es varen aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2009 amb els vots en contra del nostre grup atorgant un termini de 30 dies hàbils per presentar-hi al·legacions. Essent coherents amb el nostre vot contrari per l’augment de la pràctica totalitat dels impostos i taxes municipals el grup del PSC-Progrés hi ha presentat al·legacions que s’hauran de sotmetre votació abans de final d’any.

Quasi tots els ajuntament i ciutadans del país coincideixen a destacar que l’adversa i excepcional situació econòmica que estem vivint requereix la congelació de la major part dels impostos i taxes municipals per tal de no augmentar més la pressió fiscal a les famílies i empreses d’arreu. De totes maneres, pel què sembla, aquesta no és la tendència que se segueix a la nostra ciutat.

Si tenim en compte l’estat de les finances municipals cal destacar que, en primer lloc, els que provenen del l’Impost de Bens immobles (IBI) han augmentat un 45% en els últims cinc anys mentre que la inflació només ho ha fet un 20%. Això significa que l’Ajuntament ha passat d’ingressar 1,9 a 2,8 milions d’euros per aquest concepte en l’últim quinquenni.

Per altra banda, les aportacions de l’Estat i la Generalitat han augmentat un 46% i un 76% respectivament durant els últims cinc anys, mentre que la inflació només ho ha fet un 20%. Això significa que l’Ajuntament ha passat de 1,8 a 3 milions d’euros en ingressos provinents de l’Estat i la Generalitat en els darrers cinc anys.

A més a més, hem de tenir en compte que, el dia 28 de novembre, el Consell de Ministres va aprovar un Decret Llei amb l’objectiu de crear un fons especial de diners pels ajuntaments amb la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi econòmica a través del foment de les obres públiques i amb una dotació de 8.000 milions d’euros. D’aquests diners, l’Ajuntament de la Seu rebrà prop de 2,3 milions d’euros que no estaven previstos al pressupost. En el moment de l’aprovació de les ordenances fiscals l’Ajuntament no coneixia aquesta línia de subvenció del Govern de l’Estat que suposarà un ingrés extraordinari de 2,3 milions d’euros. Per tant, aquest ingrés extraordinari facilita d’una manera important la nostra proposta de congelació d’impostos.

Un altre aspecte a destacar és el fet que l’índex de Preus al Consum (IPC) a 30 de novembre era del 2,4% amb previsions de continuar descendint durant el mes de desembre tot acostant-se al 2%. Això suposarà un augment dels impostos de l’Ajuntament de quasi el doble de la inflació ja que la pujada que va aprovar l’equip de govern era del 4,5%. Els experts avancen que, fins i tot, podríem entrar en un període de baixada de preus o de deflació durant l’any 2009 que accentuaria, encara més, aquesta pujada dels tributs locals.

La mesura de congelar impostos no és nova sinó que ja s’havia aplicat en altres exercicis fiscals com els del 1994, 1997 i 2002, amb governs de Progrés, i amb una situació econòmica molt més favorable que l’actual.

No fa falta ser un expert per veure que cal incentivar el sector de la construcció per tal de compensar la crisi actual a través d’una disminució del tipus vigent el qual es troba al màxim que permet la normativa. Aquesta reducció proposada pel nostre grup és del 25% (del 4% al 3%) de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) ja que aquest es troba al màxim que permet la normativa vigent.

També demanem un canvi en la classificació de categories de carrers aprovada per l’Ajuntament per a calcular l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) ja que és arbitraria i sense un criteri objectiu que justifiqui el mètode emprat. Aquesta nova classificació no està justificada ni per la productivitat ni per la ubicació de les seves empreses i suposa una clara penalització d’unes empreses respecte de les altres. En alguns casos, es podria arribar a doblar la quota a pagar al 2009 respecte la del 2008.

Tanmateix, aquest augment d’impostos té deficiències de forma ja que si tenim en compte la Llei 51/2002, de 27 de desembre, d’Hisendes Locals és preceptiu l’existència d’un estudi econòmic que justifiqui qualsevol augment de les taxes i preus públics, el qual tampoc s’ha elaborat. En el plenari del dia 3 de novembre no constava a l’expedient de modificació de les ordenances cap estudi econòmic que justifiqués els augments i modificacions que es varen acordar fet que podria suposar la nul·litat de ple dret dels acords que es varen prendre.

Per últim, també es sol·licita la reducció d’un 25% les quotes mensuals de les Llars d’Infants Municipals i de l’Escola Municipal de Música. Actualment, l’Ajuntament rep una subvenció important de la Generalitat de Catalunya per a l’Escola de Música la qual s’hauria de destinar, com a mínim el 50% d’aquesta subvenció, per reduir proporcionalment les quotes vigents.