dilluns, 30 de juny de 2008

Ordre del dia del plenari de l'Ajuntament de la Seu

Dia 30 de juny de 2008
Hora: 20.00 hores
Sala d'Actes de l'Ajuntament de la Seu


ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 02.06.2008.

2. Aprovació d'un conveni sobre diverses actuacions al Pla Parcial de l'Hortal del Valira.

3. Aprovació del Text refós de la Modificació núm. 3 del PGOU (Ciutadella).

4. Acord sobre la fixació dels límits de protecció de la variant de la carretera N-260.

5. Designació d'un membre del Consell de Sostenibilitat.

6. Avocació d'una competència sobre recaptació.

7. Informes de l'Alcaldia.

8. Donar compte des del decrets dictats des del darrer ple ordinari.

9. Mocions grup d'IC-V sobre A. Ampliació dels serveis de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell; B. Reconeixement polític i administratiu de la Vegueria de l'Alt Pirineu i Aran: i C. Racionalització del funcionament del control de les Incapacitat laborals temporals dels treballadors de l'Alt Pirineu.

10. Moció del grup del PSC.-Progrés sobre atenció domiciliària a la petita infància.

11. Precs, preguntes i interpel•lacions.