divendres, 14 de maig del 2010

La Llei per a la Sanitat dels fronterers tira endavant amb petites esmenes

D’aquesta manera, la llei impulsada pel Govern es podrà aprovar abans de l’estiu.

Les tres esmenes pactades no alteren el format inicial de la llei, matisant alguns aspectes i contemplant la possibilitat d’elaborar un conveni entre governs.

Des del grup del PSC-Progrés a l’Ajuntament de La Seu celebrem que els grups parlamentaris del CiU, PSC, ERC, PP, ICV i el grup Mixt presentaran les esmenes a l’articulat al Projecte de llei d'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut de manera conjunta i consensuada.

D’aquesta manera, després no s’hagin presentat esmenes a la totalitat, el projecte de llei que impulsava el Govern i que ha de garantir que els treballadors fronterers tinguin accés a la sanitat pública arriba al seu tràmit final.

Aquest tràmit arriba després que, el passat mes de març, a proposta de la Consellera de Salut, Marina Geli, s’aprovés l’Avantprojecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut. Aquest era l’inici per a solucionar una situació d’exclusió de la sanitat pública de determinats col·lectius a Catalunya, entre els quals els treballadors fronterers que resideixen a La Seu d’Urgell i treballen a Andorra.

Tal i com es va comunicar fa pocs dies, des del PSC-Progrés de La Seu es confia que el Parlament de Catalunya aprovi abans d'acabar el mes de juliol aquest projecte de Llei. Aquest està impulsat pel mateix Departament i garantirà l’accés a la sanitat pública als treballadors fronterers. D’aquesta manera, s’espera que les persones beneficiades hi puguin tenir accés abans d’acabar l’any, una vegada es faci la publicació al butlletí oficial i els tràmits interns de sanitat.

A continuació es detallem les tres esmenes pactades entre tots els grups el Parlament:

ESMENA 1

Esmena d’addició. S’addiciona una nova lletra b.bis) a l’apartat primer de l’article 2

“Article 2 Titulars del dret a l’assistència sanitària

b.bis) Les persones empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya que tinguin la condició de treballadors en un altre Estat, en virtut de reglaments comunitaris o de convenis internacionals de Seguretat Social, així com els seus beneficiaris”.

ESMENA 2

Esmena de modificació. Es modifica la Disposició addicional Tercera.

“Disposició Addicional Tercera

L’assistència sanitària de les persones empadronades a qualsevol dels municipis de Catalunya que treballin fora de l’Estat Espanyol, de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu i la dels familiars que en depenguin, en cas que no la tinguin reconeguda per un conveni internacional de Seguretat Social, es pot reconèixer de manera col·lectiva mitjançant l’establiment de convenis amb les entitats gestores del sistema de protecció sanitària i social de l’estat on treballin”.

ESMENA 3

Esmena d’addició. S’addiciona un últim incís al paràgraf cinquè de l’exposició de motius.

“... i a les persones que siguin membres de congregacions religioses... i al col·lectiu de treballadors transfronterers residents a Catalunya que treballen fora de l’estat espanyol, de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu, i als seus beneficiaris”